ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები ( ლექცია 14)

ტექნიკური თარგმანის სახეობები ტექნიკური თარგმანის შემდეგი სახეობები არსებობს: სრული წერილობითი თარგმანი, რეფერატული თარგმანი და ანოტაციური თარგმანი. სრული წერილობითი თარგმანი ტექნიკური თარგმანის ძირითადი ფორმაა. მთელი პრაქტიკული სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაცია მუშავდება მთლიან წერილობით თარგმანის ფორმით. ამ სამუშაოს რამდენიმე ეტაპად განვიხილავთ:• პირველი ეტაპია ორიგინალის გაცნობა, მთელი ტექსტის ყურადღებით წაკითხვა და საჭიროების შემთხვევაში სამუშაო წყაროების გამოყენება: ლექსოკონები, საცნობარო ლიტერატუტრა და… Continue reading ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები ( ლექცია 14)

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 13)

ტრანსფორმაცია ტერმინი ტრანსფორმაცია თარგმანმცოდნეობაში იხმარება მეტაფორული აზრით. საქმე ეხება მიმართებებს დედნით შემოთავაზებულ და თარგმანით საბოლოოდ მიღებულ ენობრივ გამონათქვამთა ურთიერთობებს, თარგმანის პროცესში ერთი გამონათქვამის ფორმის ცვლილებას მეორე გამონათქვამით. ამ ცვლილებას უწოდებენ გარდაქმნას, ანუ ტრანსფორმაციას.ენობრივი მრავალფეროვანი რეპერტუარის გარდაქმნებში გამოიყოფა შემდეგი კატეგირიები:• მორფოლოგიური საშუალებების სხვა საშუალებებით შეცვლა.• მორფოლოგიური საშუალებების სინტაქსური საშუალებებით შეცვლა.• ერთი სინტაქსური საშუალების მეორეთი სეცვლა• მორფოლოგიური… Continue reading ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 13)

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 6)

თარგმანის თეორია და კონტრასტული ლინგვისტიკა თარგმანის თეორია მყარი ლინგვისტური საფუძვლის გარეშე წარმოუდგენელია. ის შესწავლილ უნდა იქნას დედნის ენისა და სათარგმნი ენის ენობრივი მოვლენების შეპირისპირებით. სწორედ ამ ენათა შეპირისპირებები ლექსიკის, ფრაზეოლოგიის, სინტაქსისა და სტილისტიკის კუთხით ქმნიან თარგმანის თეორიულ საფუძვლებს. ენების კონტრასტული ანალიზი შეიძლება განხორციელდეს შიდაენობრივი სტრუქტურების შრეებში, კერძოდ: ენობრივი ნორმის დონეზე (აუ შიდაენობრივი სტრუქტურების დონეზე)ენის ტიპის… Continue reading ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 6)

ბლოგ პოსტი

ხარისხიც ისევე განსხვავდება, როგორც ფასები

ჩვენ მიერ ჩატარებულმა ბოლოდროინდელმა კვლევამ აჩვენა, რომ მთარგმნელობითი კომპანიების მიერ ერთსა და იმავე პროდუქტზედაწესებული ფასები განსხვავებულია. მაგრამ ერთმანეთს მსგავსი საგნებიუნდა შევადაროთ.ზოგიერთი კომპანია კონკრეტულ დოკუმენტში სხვა კომპანიებზე ორჯერუფრო მეტს ახდევინებს. ასეთ შემთხვევაში ფასი შესაძლოა იყოს ხარისხისშესაძლო ინდიკატორი, თუმცა არა საკმარისი პირობა. კომპანიის რეპუტაციადა უკვე არსებული დამკვეთებისგან შეფასების გამოთხოვა ნათელ წარმოედგნას შეგიქმნით ამა თუ იმ მთარგმნელობით კომპანიაში… Continue reading ხარისხიც ისევე განსხვავდება, როგორც ფასები