ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 15)

ტექნიკური დოკუმენტაციის თარგმანის პროცესის ავტომატიზაცია მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაციის პირობებში ნებისმიერი კომპანიის წინაშე დგება მისი პროდუქციის ლოკალიზაციის პრობლემა. მეწარმეებს ბიზნესი უბიძგებს სულ ახალ-ახალი ადგილობრივი ბაზრების ათვისებისკენ. ეს განსაკუთრებით აქტუალურია მაღალტექნოლოგიური დანადგარებისა და პროგრამული უზრუნ-ველყოფისათვის. მაღალკვალიფიციური დოკუმენტაცია ყველა ენაზე ხშირად განსაზღვრავს ბაზარზე კომერციულ წარმატებას. ერთ-ერთ მთავარ ტენდენციად იქცა ინტეგრაციული პროცესები ევროპაში, რომელიც გავლენას ახდენს მთარგმნელობით მომსახურებაზე. ყოველივე… Continue reading ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 15)

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 9)

თარგმანის თეორიული საკითხები თარგმანი წარმოადგენს მოცემული ნაშრომის შინაარსის უცვლელად შენარჩუნების პროცესს ერთი ენიდან მეორეზე. მთარგმნელის ამოცანაა ზუსტად და მთლიანობაში გადმოსცეს დედნის(უცხო ენის) შინაარსი და ამასთანავე შეინარჩუნოს მისი სტილისტური და ექსპრესიული თავისებურებანი. მთლიანობაში იგულისხმება ფორმა-შინაარსობრივი ერთობის ჩვენება ახალ ენობრივ საფუძველზე. თარგმანის თეორიაში იხმარება ტერმინი „ადეკვატური თარგმანი“, რაც მიუთეთებს ორიგინალის სრულფასოვან თარგმანზე. ასეთი თარგმანის დროს დაშვებულია ისეთი… Continue reading ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 9)