ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები ( ლექცია 14)

ტექნიკური თარგმანის სახეობები ტექნიკური თარგმანის შემდეგი სახეობები არსებობს: სრული წერილობითი თარგმანი, რეფერატული თარგმანი და ანოტაციური თარგმანი. სრული წერილობითი თარგმანი ტექნიკური თარგმანის ძირითადი ფორმაა. მთელი პრაქტიკული სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაცია მუშავდება მთლიან წერილობით თარგმანის ფორმით. ამ სამუშაოს რამდენიმე ეტაპად განვიხილავთ:• პირველი ეტაპია ორიგინალის გაცნობა, მთელი ტექსტის ყურადღებით წაკითხვა და საჭიროების შემთხვევაში სამუშაო წყაროების გამოყენება: ლექსოკონები, საცნობარო ლიტერატუტრა და… Continue reading ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები ( ლექცია 14)

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 13)

ტრანსფორმაცია ტერმინი ტრანსფორმაცია თარგმანმცოდნეობაში იხმარება მეტაფორული აზრით. საქმე ეხება მიმართებებს დედნით შემოთავაზებულ და თარგმანით საბოლოოდ მიღებულ ენობრივ გამონათქვამთა ურთიერთობებს, თარგმანის პროცესში ერთი გამონათქვამის ფორმის ცვლილებას მეორე გამონათქვამით. ამ ცვლილებას უწოდებენ გარდაქმნას, ანუ ტრანსფორმაციას.ენობრივი მრავალფეროვანი რეპერტუარის გარდაქმნებში გამოიყოფა შემდეგი კატეგირიები:• მორფოლოგიური საშუალებების სხვა საშუალებებით შეცვლა.• მორფოლოგიური საშუალებების სინტაქსური საშუალებებით შეცვლა.• ერთი სინტაქსური საშუალების მეორეთი სეცვლა• მორფოლოგიური… Continue reading ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 13)

ბლოგ პოსტი

ინფორმაციის ანალიტიკური მოძიება

ანალიტიკურ-ინტეგრაციული საქმიანობა უშუალოდ გადის მხოლოდ მთარგმნელობითი მომსახურების სფეროდან და კონკრეტულ საკითხებზე მოკვლევის ჩატარებას გულისხმობს - უცხოური გამოცდილების მიხედვით, კონკრეტული ქვეყნებისგამოცდილებაზე დაყრდნობით. თავის მხრივ, ყოველი თარგმანი ანალიტიკურია იმ გაგებით, რომ მაღალი ხარისხის თარგმანი შეუძლებელია ორიგინალის შინაარსის ანალიზის გარეშე (ინფორმაციული ორიენტაცია) და ინტეგრაციულია იმ გაგებით, რომ თარგმანი გულისხმობს ინფორმაციას არა მხოლოდ დანაწევრებას, არამედ მის ინტეგრირებას საქმიანობის უფრო… Continue reading ინფორმაციის ანალიტიკური მოძიება

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 10)

სამეცნიერო - ტექნიკური ტექსტის თარგმანის ძირითადი სირთულეები როდესაც მომხმარებელი ყიდულობს რაიმე პროგრამულ ან ტექნიკურ პროდუქტს, იგი ყოველთვის მოითხოვს ტექნიკური დოკუმენტაციის პაკეტს, რის საშუიალებითაც გაუადვილდება შეძენილი საგნის მოხმარება. საქმე ეხება ტექნიკურ დოკუმენტაციას, რომელიც ასევე დისკებზეა გადატანილი. ძალზე რთუყლია, როცა შეკვეთილი დანადგერსი, მოწყობილობის მიღებისას მას არ ახლავს საჭირო დოკუმენტაცია. ტყექნიკური დოკუმენტაცია არის დოკუმენტების კრებული, რომელიც გამოიყენება პროექტირების,… Continue reading ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 10)

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 8)

ჰერმენევტიკა და ტექსტის საზრისი ჰერმენევტიკის, როგორც ტექსტის გაგებისა და განმარტების შესახებ მოძღვრების წარმოშობა დაკავშირებულია ძველი აღთქმის ციკლის ტექსტებისა და ჰომეროსის ფილოსოფიურ შესწავლასათან. ცნება „ჰერმენევტიკა“ თანამედროვე გაგებით პირველად გამოიყენა პროტესტანტმა თეოლოგმა დანჰაუერმა 1663 წელს, თუმცა ამ საკითხის და მისი პრობლემატიკის განხილვა ჯერ კიდევ ანტიკურ ეპოქაში იღებს სათავეს. მე-17 საუკუნეში ცნებას „ჰერმენევტიკა“ სამ ძირითად მნიშვნელობას მიაწერდნენ: გამოთქმა-გამო¬ხატვას,… Continue reading ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 8)

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 7)

თარგმანის თეორია და ტექსტის ლინგვისტიკა ტექსტის ლინგვისტიკა - ლინგვისტიკის შედარებტ ახალი დარგია, რომლის ობიექტია ბმული ტექსტი - გამონათქვამთა დასრულებული თანამიმდევრობა, რომლების აზრობრივ კავშირშია ერთმანეთთან. მისი ამოცანაა ამ კავშირების არსის გამოვლენა და მისი განხორცილების საშუალებების ჩვენება, ასევე ტექსტის გრამატიკული კატეგორიების სისტემის განხილვა თავისი შემადგენელი და ფორმალური ერთეულებით. აგრეთვე კომუნიკაციის არსისა და პირობათა ორგანოზაციის აღწერა ტექსტის მასალაზე… Continue reading ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 7)

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 2)

ლექცია 2თარგმანის მნიშვნელობა თანამედროვეობაში დღესდღეობით თარგმნა მსოფლიოში დიდი მასშტაბით გამოიყენება. თანამედროვე დროში ადამისათვის უცხოური ინფორმაცია ისევე მნიშვნელოვანია, როგორც ქვეყნის შიდა ინფორმაცია. არამარტო ლტოლვილთა და ემიგრანტთა არსებობა, არამედ ეკონომიკის, ტურიზმის, ხელოვნების, ტექნიკის, მეცნიერების შოუბიზნესის, ქალაქთა პარტნიორობის განვითარება განაპირობებს მსოფლიოში ხალხთა კავშირს. რაც უფრო დიდ მასშტაბებს ირებს საერთაშორისო ურთიერთობები, მით უფრო აქტუალური ხდება ხალხთა სორის გაგებინების პრობლემა.რასაკვირველია,… Continue reading ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 2)

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 1)

ლექცია 1თარგმანის წარმოშობის ისტორია არქეოლოგიურმა თუ ისტორიულმა კვლევებმა გვიჩვენეს, რომ ადამიანებმა მთარგმნელობით საქმიანობას ჯერ კიდევ ათასწლეულების წინ მიჰყვეს ხელი. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-3 საუკუნეში მთარგმნელებს, საზოგადოებრივი იერარქიას საკმაოდ მაღალი საფეხური ეკავათ და დიდი პატივისცემით სარგებლობდნენ, ვინაიდან ეგვიპტელი ფარაონები მათი საშუალებით ამყარებდნენ კონტაქტს მეზობელი ქვეყნის მმართველებთან. რელიგიური თვალსაზრისით მთარგმნელი შუამავლად მოიაზრებოდა ღმერთსა და ადამიანს შორის. ასევე ადრეული… Continue reading ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 1)