ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 15)

ტექნიკური დოკუმენტაციის თარგმანის პროცესის ავტომატიზაცია მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაციის პირობებში ნებისმიერი კომპანიის წინაშე დგება მისი პროდუქციის ლოკალიზაციის პრობლემა. მეწარმეებს ბიზნესი უბიძგებს სულ ახალ-ახალი ადგილობრივი ბაზრების ათვისებისკენ. ეს განსაკუთრებით აქტუალურია მაღალტექნოლოგიური დანადგარებისა და პროგრამული უზრუნ-ველყოფისათვის. მაღალკვალიფიციური დოკუმენტაცია ყველა ენაზე ხშირად განსაზღვრავს ბაზარზე კომერციულ წარმატებას. ერთ-ერთ მთავარ ტენდენციად იქცა ინტეგრაციული პროცესები ევროპაში, რომელიც გავლენას ახდენს მთარგმნელობით მომსახურებაზე. ყოველივე… Continue reading ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 15)

ბლოგ პოსტი

ხარისხიც ისევე განსხვავდება, როგორც ფასები

ჩვენ მიერ ჩატარებულმა ბოლოდროინდელმა კვლევამ აჩვენა, რომ მთარგმნელობითი კომპანიების მიერ ერთსა და იმავე პროდუქტზედაწესებული ფასები განსხვავებულია. მაგრამ ერთმანეთს მსგავსი საგნებიუნდა შევადაროთ.ზოგიერთი კომპანია კონკრეტულ დოკუმენტში სხვა კომპანიებზე ორჯერუფრო მეტს ახდევინებს. ასეთ შემთხვევაში ფასი შესაძლოა იყოს ხარისხისშესაძლო ინდიკატორი, თუმცა არა საკმარისი პირობა. კომპანიის რეპუტაციადა უკვე არსებული დამკვეთებისგან შეფასების გამოთხოვა ნათელ წარმოედგნას შეგიქმნით ამა თუ იმ მთარგმნელობით კომპანიაში… Continue reading ხარისხიც ისევე განსხვავდება, როგორც ფასები