ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 15)

ტექნიკური დოკუმენტაციის თარგმანის პროცესის ავტომატიზაცია მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაციის პირობებში ნებისმიერი კომპანიის წინაშე დგება მისი პროდუქციის ლოკალიზაციის პრობლემა. მეწარმეებს ბიზნესი უბიძგებს სულ ახალ-ახალი ადგილობრივი ბაზრების ათვისებისკენ. ეს განსაკუთრებით აქტუალურია მაღალტექნოლოგიური დანადგარებისა და პროგრამული უზრუნ-ველყოფისათვის. მაღალკვალიფიციური დოკუმენტაცია ყველა ენაზე ხშირად განსაზღვრავს ბაზარზე კომერციულ წარმატებას. ერთ-ერთ მთავარ ტენდენციად იქცა ინტეგრაციული პროცესები ევროპაში, რომელიც გავლენას ახდენს მთარგმნელობით მომსახურებაზე. ყოველივე… Continue reading ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 15)

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები ( ლექცია 14)

ტექნიკური თარგმანის სახეობები ტექნიკური თარგმანის შემდეგი სახეობები არსებობს: სრული წერილობითი თარგმანი, რეფერატული თარგმანი და ანოტაციური თარგმანი. სრული წერილობითი თარგმანი ტექნიკური თარგმანის ძირითადი ფორმაა. მთელი პრაქტიკული სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაცია მუშავდება მთლიან წერილობით თარგმანის ფორმით. ამ სამუშაოს რამდენიმე ეტაპად განვიხილავთ:• პირველი ეტაპია ორიგინალის გაცნობა, მთელი ტექსტის ყურადღებით წაკითხვა და საჭიროების შემთხვევაში სამუშაო წყაროების გამოყენება: ლექსოკონები, საცნობარო ლიტერატუტრა და… Continue reading ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები ( ლექცია 14)

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 11)

ტექნიკური დოკუმენტაციის თარგმანისა და მთარგმნელისადმი წაყენებული მოთხოვნები მრავალი საუკუნის მანძილზე მიდის დავა იმის შესახებ, შესაძლებელია თუ არა ერთი ენიდან მეორეზე ადეკვატური თარგმანის გაკეთება. ა. ფედოროვმა დამაჯერებლად დაამტკიცა, რომ მხატვრული ნაწარმოებოს სხვა ენაში გადატანა სრულყოფილად შესაძლებელია. ტექნიკური ლიტერატურის თარგმანი კი მიიღწევა სხვა ხერხებით. მისი მთარგმნელი არა მარტო კარგად უნდა ფლობდეს შესაბამის ენებსა და თემატიკას, არამედ დაჯოლდიებული… Continue reading ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 11)

ბლოგ პოსტი

ინფორმაციის ანალიტიკური მოძიება

ანალიტიკურ-ინტეგრაციული საქმიანობა უშუალოდ გადის მხოლოდ მთარგმნელობითი მომსახურების სფეროდან და კონკრეტულ საკითხებზე მოკვლევის ჩატარებას გულისხმობს - უცხოური გამოცდილების მიხედვით, კონკრეტული ქვეყნებისგამოცდილებაზე დაყრდნობით. თავის მხრივ, ყოველი თარგმანი ანალიტიკურია იმ გაგებით, რომ მაღალი ხარისხის თარგმანი შეუძლებელია ორიგინალის შინაარსის ანალიზის გარეშე (ინფორმაციული ორიენტაცია) და ინტეგრაციულია იმ გაგებით, რომ თარგმანი გულისხმობს ინფორმაციას არა მხოლოდ დანაწევრებას, არამედ მის ინტეგრირებას საქმიანობის უფრო… Continue reading ინფორმაციის ანალიტიკური მოძიება

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 8)

ჰერმენევტიკა და ტექსტის საზრისი ჰერმენევტიკის, როგორც ტექსტის გაგებისა და განმარტების შესახებ მოძღვრების წარმოშობა დაკავშირებულია ძველი აღთქმის ციკლის ტექსტებისა და ჰომეროსის ფილოსოფიურ შესწავლასათან. ცნება „ჰერმენევტიკა“ თანამედროვე გაგებით პირველად გამოიყენა პროტესტანტმა თეოლოგმა დანჰაუერმა 1663 წელს, თუმცა ამ საკითხის და მისი პრობლემატიკის განხილვა ჯერ კიდევ ანტიკურ ეპოქაში იღებს სათავეს. მე-17 საუკუნეში ცნებას „ჰერმენევტიკა“ სამ ძირითად მნიშვნელობას მიაწერდნენ: გამოთქმა-გამო¬ხატვას,… Continue reading ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 8)

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 2)

ლექცია 2თარგმანის მნიშვნელობა თანამედროვეობაში დღესდღეობით თარგმნა მსოფლიოში დიდი მასშტაბით გამოიყენება. თანამედროვე დროში ადამისათვის უცხოური ინფორმაცია ისევე მნიშვნელოვანია, როგორც ქვეყნის შიდა ინფორმაცია. არამარტო ლტოლვილთა და ემიგრანტთა არსებობა, არამედ ეკონომიკის, ტურიზმის, ხელოვნების, ტექნიკის, მეცნიერების შოუბიზნესის, ქალაქთა პარტნიორობის განვითარება განაპირობებს მსოფლიოში ხალხთა კავშირს. რაც უფრო დიდ მასშტაბებს ირებს საერთაშორისო ურთიერთობები, მით უფრო აქტუალური ხდება ხალხთა სორის გაგებინების პრობლემა.რასაკვირველია,… Continue reading ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 2)

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 1)

ლექცია 1თარგმანის წარმოშობის ისტორია არქეოლოგიურმა თუ ისტორიულმა კვლევებმა გვიჩვენეს, რომ ადამიანებმა მთარგმნელობით საქმიანობას ჯერ კიდევ ათასწლეულების წინ მიჰყვეს ხელი. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-3 საუკუნეში მთარგმნელებს, საზოგადოებრივი იერარქიას საკმაოდ მაღალი საფეხური ეკავათ და დიდი პატივისცემით სარგებლობდნენ, ვინაიდან ეგვიპტელი ფარაონები მათი საშუალებით ამყარებდნენ კონტაქტს მეზობელი ქვეყნის მმართველებთან. რელიგიური თვალსაზრისით მთარგმნელი შუამავლად მოიაზრებოდა ღმერთსა და ადამიანს შორის. ასევე ადრეული… Continue reading ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 1)

ბლოგ პოსტი

თარგმნა დანაკარგების გარეშე

ყველა თარგმანი ერთი და იგივე როდია გამოცდილი მთარგმნელები უკეთესად თარგმნიან. ეს მარტივი პრინციპი ხარისხის ძირითად ფაქტორს ხსნის. ეს აშკარა ფაქტი, ხშირად ყურადღების მიღმა რჩება – უამრავ ადამიანს მიაჩნია, რომ ერთი ენიდან მეორეზე თარგმანი ყოველთვის ერთი და იგივეა, იმის მიუხედავად თუ ვინ შესარულა ეს სამუშაო. მათი ვარაუდით, ა და ბ მთარგმნელები ერთსა და იმავე დოკუმენტს ზუსტად… Continue reading თარგმნა დანაკარგების გარეშე