ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 15)

ტექნიკური დოკუმენტაციის თარგმანის პროცესის ავტომატიზაცია მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაციის პირობებში ნებისმიერი კომპანიის წინაშე დგება მისი პროდუქციის ლოკალიზაციის პრობლემა. მეწარმეებს ბიზნესი უბიძგებს სულ ახალ-ახალი ადგილობრივი ბაზრების ათვისებისკენ. ეს განსაკუთრებით აქტუალურია მაღალტექნოლოგიური დანადგარებისა და პროგრამული უზრუნ-ველყოფისათვის. მაღალკვალიფიციური დოკუმენტაცია ყველა ენაზე ხშირად განსაზღვრავს ბაზარზე კომერციულ წარმატებას. ერთ-ერთ მთავარ ტენდენციად იქცა ინტეგრაციული პროცესები ევროპაში, რომელიც გავლენას ახდენს მთარგმნელობით მომსახურებაზე. ყოველივე… Continue reading ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 15)

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები ( ლექცია 14)

ტექნიკური თარგმანის სახეობები ტექნიკური თარგმანის შემდეგი სახეობები არსებობს: სრული წერილობითი თარგმანი, რეფერატული თარგმანი და ანოტაციური თარგმანი. სრული წერილობითი თარგმანი ტექნიკური თარგმანის ძირითადი ფორმაა. მთელი პრაქტიკული სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაცია მუშავდება მთლიან წერილობით თარგმანის ფორმით. ამ სამუშაოს რამდენიმე ეტაპად განვიხილავთ:• პირველი ეტაპია ორიგინალის გაცნობა, მთელი ტექსტის ყურადღებით წაკითხვა და საჭიროების შემთხვევაში სამუშაო წყაროების გამოყენება: ლექსოკონები, საცნობარო ლიტერატუტრა და… Continue reading ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები ( ლექცია 14)

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 13)

ტრანსფორმაცია ტერმინი ტრანსფორმაცია თარგმანმცოდნეობაში იხმარება მეტაფორული აზრით. საქმე ეხება მიმართებებს დედნით შემოთავაზებულ და თარგმანით საბოლოოდ მიღებულ ენობრივ გამონათქვამთა ურთიერთობებს, თარგმანის პროცესში ერთი გამონათქვამის ფორმის ცვლილებას მეორე გამონათქვამით. ამ ცვლილებას უწოდებენ გარდაქმნას, ანუ ტრანსფორმაციას.ენობრივი მრავალფეროვანი რეპერტუარის გარდაქმნებში გამოიყოფა შემდეგი კატეგირიები:• მორფოლოგიური საშუალებების სხვა საშუალებებით შეცვლა.• მორფოლოგიური საშუალებების სინტაქსური საშუალებებით შეცვლა.• ერთი სინტაქსური საშუალების მეორეთი სეცვლა• მორფოლოგიური… Continue reading ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 13)

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 12)

ტექნიკური თანმხლები დოკუმენტაციის თარგმანის მეთოდები და ხერხები თარგმანის მეთოდებია: მანქანური და წერილობითი. იმასთან დაკავშირებიტ, რომ დღეს ძალზე ბევრი ავტომატიზირებული ”პროგრამა მთარგმნელებია” და არსებობს საიტები, რომლებიც ონლაინში ტექსტის თარგმნას გვთავაზობენ, ზოგი მომხმარებელი იყენებს მანქანური ტექნიკური თარგმანის ხერხს. თუმცა, რა მრავლისმომცველიც არ უნდა იყოს ლექსიკონი, მაში სწორი თარგმანის ყველა შემთხვევის გათვალისწინება წარმოუდგენელია. ეს განსაკუთრებით ტექნიკურ ტერმინებს ეხება.… Continue reading ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 12)

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 11)

ტექნიკური დოკუმენტაციის თარგმანისა და მთარგმნელისადმი წაყენებული მოთხოვნები მრავალი საუკუნის მანძილზე მიდის დავა იმის შესახებ, შესაძლებელია თუ არა ერთი ენიდან მეორეზე ადეკვატური თარგმანის გაკეთება. ა. ფედოროვმა დამაჯერებლად დაამტკიცა, რომ მხატვრული ნაწარმოებოს სხვა ენაში გადატანა სრულყოფილად შესაძლებელია. ტექნიკური ლიტერატურის თარგმანი კი მიიღწევა სხვა ხერხებით. მისი მთარგმნელი არა მარტო კარგად უნდა ფლობდეს შესაბამის ენებსა და თემატიკას, არამედ დაჯოლდიებული… Continue reading ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 11)

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 10)

სამეცნიერო - ტექნიკური ტექსტის თარგმანის ძირითადი სირთულეები როდესაც მომხმარებელი ყიდულობს რაიმე პროგრამულ ან ტექნიკურ პროდუქტს, იგი ყოველთვის მოითხოვს ტექნიკური დოკუმენტაციის პაკეტს, რის საშუიალებითაც გაუადვილდება შეძენილი საგნის მოხმარება. საქმე ეხება ტექნიკურ დოკუმენტაციას, რომელიც ასევე დისკებზეა გადატანილი. ძალზე რთუყლია, როცა შეკვეთილი დანადგერსი, მოწყობილობის მიღებისას მას არ ახლავს საჭირო დოკუმენტაცია. ტყექნიკური დოკუმენტაცია არის დოკუმენტების კრებული, რომელიც გამოიყენება პროექტირების,… Continue reading ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 10)

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 9)

თარგმანის თეორიული საკითხები თარგმანი წარმოადგენს მოცემული ნაშრომის შინაარსის უცვლელად შენარჩუნების პროცესს ერთი ენიდან მეორეზე. მთარგმნელის ამოცანაა ზუსტად და მთლიანობაში გადმოსცეს დედნის(უცხო ენის) შინაარსი და ამასთანავე შეინარჩუნოს მისი სტილისტური და ექსპრესიული თავისებურებანი. მთლიანობაში იგულისხმება ფორმა-შინაარსობრივი ერთობის ჩვენება ახალ ენობრივ საფუძველზე. თარგმანის თეორიაში იხმარება ტერმინი „ადეკვატური თარგმანი“, რაც მიუთეთებს ორიგინალის სრულფასოვან თარგმანზე. ასეთი თარგმანის დროს დაშვებულია ისეთი… Continue reading ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 9)

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 8)

ჰერმენევტიკა და ტექსტის საზრისი ჰერმენევტიკის, როგორც ტექსტის გაგებისა და განმარტების შესახებ მოძღვრების წარმოშობა დაკავშირებულია ძველი აღთქმის ციკლის ტექსტებისა და ჰომეროსის ფილოსოფიურ შესწავლასათან. ცნება „ჰერმენევტიკა“ თანამედროვე გაგებით პირველად გამოიყენა პროტესტანტმა თეოლოგმა დანჰაუერმა 1663 წელს, თუმცა ამ საკითხის და მისი პრობლემატიკის განხილვა ჯერ კიდევ ანტიკურ ეპოქაში იღებს სათავეს. მე-17 საუკუნეში ცნებას „ჰერმენევტიკა“ სამ ძირითად მნიშვნელობას მიაწერდნენ: გამოთქმა-გამო¬ხატვას,… Continue reading ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 8)