ლექსიკონები

დაზღვევის ტერმინთა ინგლისურქართული ლექსიკონი

nsurance (Key Terms and Definitions)/დაზღვევა (ძირითადი ტერმინები და ცნებები)

 • A/F (Air Freight) – ავიატრანსპორტით გადასაზიდი ტვირთი
 • Abandon – აბანდონი
 • Acceptance – აქცეპტი
 • Accident – უბედური შემთხვევა
 • ABI (Association of British Insurers) ბრიტანელ მზღვეველთა ასოციაცია
 • Accident Insurance დაზღვევა უბედური შემთხვევისაგან
 • Acquisition აკვიზიცია
 • Accident Losses Insurance Occurence სადაზღვევო შემთხვევა
 • Acquisition Costs აკვიზიციური ხარჯები
 • Acquisition of Cargo აკვიზიცია ტვირთის
 • Acsident Offices Association ასოციაცია
 • Act აქტი
 • Actual Total Loss ფაქტიური მთლიანი დაღუპვა
 • Actuary აქტუარი
 • Ad Valorem ედ ვალორემი
 • Addendum ადენდუმი
 • Additional Premium პრემია დამატებითი
 • Additional Securties დამატებითი უზრუნველყოფა
 • Adjustable Premium პრემია, რომელიც ექვემდებარება დაზუსტებას
 • Adjuster ადჯასტერი
 • Advance Call შესატანი ავანსის სახით
 • Advance Freight ფრახტის ავანსი
 • African Reinsurance Corporation, Africa Re აფრიკის გადაზღვევის კორპორაცია
 • Agency Free აგენტის ანაზღაურება
 • Agent აგენტი
 • Agent’s Contract აგენტის ხელშეკრულება
 • Agt (Agent) აგენტი, წარმომადგენელი
 • AIOA (Aviation Insurance Offices Association) საავიაციო მზღვეველთა ასოციაცია
 • Aliment ალიმენტი
 • All Risks ყველა რისკი
 • ALM (Association of Lloyd’s Members)
  ლოიდსის წევრთა ასოციაცია Ambiguity ორაზროვნობა
  American Foreigh Insurance Association
  ამერიკის საგარეო დაზღვევის ასოციაცი
  Amount of Risk რისკის ოდენობა
  Amortization ამორტიზაცია
  Annuity ანუიტეტი
  Anticipated Freight ფრახტი მოსალოდნელი
  Anticipated Profit მოგება მოსალოდნელი
  American Hull Insurance Syndicat ამერიკის გემების დაზღვევის სინდიკატი
  Arbitration არბიტრაჟი
  Anuity, Rent Insurance დაზღვევა რენტის
  Assets აქტივები
  AP (Additional Premium) დამატებითი პრემია
  AOE (Any One Event) ნებისმიერი ერთი სადაზღვევო შემთხვევა
  AOA (Accident Offices Association) უბედური შემთხვევებისაგან დაზღვევის ორგანიზაციების ასოციაცია
  AR (Age Ratio) ასაკობრივი ჯგუფების შეფარდება
  Arbitration Award არბიტრაჟის გადაწყვეტილება
  Arbitration Clause არბიტრაჟის დათქმა
  Amertican Institute of Marine Underwriters
  ამერიკის საზღვაო მზღვეველების ინსტიტუტი
  Assignment of Policy პოლისის გადაცემა
 • Auctio Auction აუქციონი
 • Aud (Audit) აუდიტი
 • Avalanche, Snow-slip ზვავი
 • Attachment of Interest ინტერესის გადაცემა
 • Attachment of Risk რისკის დადგომა
 • Attachment Slip დამატებითი სლი პი
 • Auction აუქციონი
 • Aud (Audit) აუდიტი
 • Avalanche, Snow-slip ზვავი
 • Association of British Insurers ბრიტანეთის მზღვეველთა ასოციაცია
 • Avarage ავარია
  Avarage Adjuster დისპაშერი
 • Average Bond ავარიული ბონდი
 • Average Clause ავარიული დათქმა
 • Aviation Insurance საავიაციო დაზღვევა
 • Avoidance პასუხისმგებლობის აცილება
 • B.S. (Balance Sheet) ბალანსი
 • Avarage Commissioner, Surveyor ავარიული კომისარი
 • Baggage Insurance დაზღვევა ბარგის
 • Ballast ბალასტი
 • Bareboot-Charter ბერბოუტ-ჩარტერი
 • Barratry ბარატრია
 • Barth-note ბერს ნოტი
 • Beneficiary მოსარგებლე
 • Bill of Lading კონოსამენტი
 • Binder ბაინდერი
 • Binder დროებითი სადაზღვევო დოკუმენტი
 • Bonus ბონუსი
 • Booking Note ბუქინგ-ნოტი
 • BIIB (British Insurance and Investment Brokers) სადაზღვევო და საინვესტიციო ბროკერთა ბრიტანული ასოციაცია
 • Bordereau ბორდერო Bouquet of Treaty
  “თაიგული” გადაზღვევის ხელშეკრულებების Br. (Branch) ფილიალი
 • Break of Contion დარღვევა დაზღვევის პირობების
 • Break of Contract დარღვევა კონტრაქტის პირობების
 • Breakage მსხვრევა Brigandage ყაჩაღობა
 • British Corporation ბრიტანული კორპორაცია
 • British Insurance Association ბრიტანეთის სადაზღვევო ასოციაცია
 • British Insurance Group ბრიტანეთის სადაზღვევო ჯგუფი
 • Broker ბროკერი
 • Broker’s Lien ბროკერის უფლება პოლისზე
 • Bruising გაფხაჭვნა
 • Bureau Veritas ვერიტასის ბიურო
 • C. (Capacity, Cargo, Cost) მოცულობა, ტვირთი, ღირებულება
 • C.A.F. (Cost and Freight) ღირებულება და ფრახტი
 • C.I.F. (Cost, Insurance, Freight) ღირებულება, დაზღვევა, ფრახტი
 • C.I.F.a.E (Cost, Insurance, Freight and Exchange) ღირებულება, დაზღვევა, ფრახტი და სავალუტო კურსების სხვაობა
 • C.P. (Carriage Paid) გადაზიდვა გადახდილია
 • C’tee (Committee) კომიტეტი
 • CAN (Cancelled) ანულირებული
 • Captive Company კეპტივ კომპანიები
 • CAR (Contractor’s All Risks) ყველა რისკისაგან დაზღვევა
 • Cargo კარგო,
 • ტვირთი Cargo Insurance დაზღვევა ტვირთების
 • Carpenters Plan კარპენტერის გეგმა
 • Carrier’s Statement ტრანსპორტირების აქტი
 • Casco, Hull Insurance კასკო
 • Cash in Trunsit Policy დაზღვევა ნაღდი ფულის გადატანის დროს
 • Cash Loss საკასო ზარალი
 • Catastrophe Call შესატანი საგანგებო
 • Catastrophical Risk კატასტროფული ხასიათის რისკი
 • Cedent ცედენტი
 • Ceding Company რისკის გადამცემი
 • Certificate of Insurance სერტიფიკატი სადაზღვევო
 • C.I.F.C.a.I (Cost, Insurance, Freight, Commission and Interest) ღირებულება, დაზღვევა, ფრახტი, შუამავლის კომისია და ხარჯები მყიდველის აქცეპტზე
 • C.I.I. (Chartered Insurance Institute) საერთაშორისო სადაზღვევო ინსტიტუტი (ლონდონი) Certificate of Origin სერტიფიკატი წარმომავლობის
 • Certificate of Quality სერტიფიკატი ხარისხის
 • Certificate of Weight სერტიფიკატი წონის
 • Cession ცესია Cession Company
 • რისკის მიმღები Cessionary
 • ცესიონერი Change of Management
 • შეცვლა ადმინისტრაციის Change of Ownership
  შეცვლა გემთმფლობელის Charter Party ჩარტერი
 • Checking of Quality of Goods წუნდება
 • CL (Clause) მუხლი
 • Claim პრეტენზია
 • Claim Reserve რეზერვი ზარალის
 • Claim, Loss ზარალი Classification of Cargoes კლასიფიკაცია ტვირთების
 • Classification Societies -კლასიფიკაციის საზოგადოება
 • Clean სუფთა
 • Clean Bill of Lading კონოსამენტი სუფთა
 • Clean Charter ჩარტერი სუფთაClearings კლირინსი
  Close Line დახურული წილი
  Close out დახურვა
  Cntr (Container) კონტეინერი
  COFC (Container-on-flat-car) სარკინიგზო კონტეინერული გადაზიდვები
  Co-Insurance თანადაზღვევა
  Co-Insured თანადამზღვევი
  Co-Insurer თანამზღვეველი
  Collision გემების შეჯახება
  Complaint Claim რეკლამაცია
  Conditional Franchise პირობითი ფრანშიზა
  Confiscation კონფისკაცია
  Constructive Total Loss კონსტრუქციული მთლიანი დაღუპვა
  Cont (Contract) კონტრაქტი, ხელშეკრულება
  Containers Insurance დაზღვევა კონტეინერების
  Contigency Risk რისკი შემთხვევითი
  Contract of Affreightment ფრახტის ხელშეკრულება
  Contribution Rules კონტრიბუციის განაწილების წესი
  Convasser კონვეისერი
  Conversion კონვერსია
  Cost Protection სადაზღვევო შენატანის განაკვეთი
  Counter Action შემხვედრი სარჩელი
  Counter Guarantee კონტრგარანტია
  Counter Offer კონტროფერი
  Counter-Darty კონტრაგენტი
  Countributory Dividend კონტრიბუციის დივიდენდი
  Countributory Value კონტრიბუციის კაპიტალი
  Cover Note კოვერნოტი
  Coverage სადაზღვევო უზრუნველყოფის სისტემა
  CPA (Claims Paid Abroad) ზარალები ექვემდებარება ანაზღაურებას საზ ღვარგარეთ
  CR (Carrier’s Risk) გადამზიდველის რისკზე
  Credit Insurance დაზღვევა კრედიტების
  Ct (Current) მიმდინარე
  CTL (Constructive Total Loss) მთლიანი საკონსტრუქტორო ზარალი
  Cumulation კუმულაცია
  Currency Clause ვალუტის დათქმა
  Currency of Insurance ვალუტა დაზღვევის
  Currency Restriction სავალუტო შეზღუდვა
  Custom of Lloyds ლოიდსის პრაქტიკა
  Daily Index ყოველდღიური ინდექსი
  Damage by other Cargo ტვირთის დაზიანება სხვა ტვირთით
  Damage, Injury ზიანი
  Dcl (Declaration) დეკლარაცია
  Dd (Dated, Delivered) მიწოდებული
  Declaration დეკლარაცია
  Decover დეკუვერი
  Deductible, Franchise ფრანშიზა
  Deferred Premium განვადება გადახდების
  Degree of Risk რისკის ხარისხი
  Demurrage დემერეჯი
  Demurrage იძულებითი დაყოვნება
  Depo Premium დეპო პრემია
  Deposit დეპოზიტი
  Deposit Premium დეპოზიტ პრემია
  Depreciation ცვეთა
  Destruction განადგურება
  Detention იძულებითი ზენორმირებული დაყოვნება
  Deterioration გაფუჭება
  Dimise Charter დიმაიზ-ჩარტერი
  Disbs (Disbursements) დისბურსმენის ხარჯები
  Disbursement Account დისბურსმენის ანგარიში
  Disbursements დისბურსმენის ხარჯები
  Disclosure განცხადება დამზღვევის
  Dispatch დისპაჩი
  Dividend დივიდენდი
  Documents Against Acceptance დოკუმენტები აქცეპტის სანაცვლოდ
  Domestic Value შიდა ფასი
  Domicile დომიცილი
  Double Insurance ორმაგი დაზღვევა
  Drought გვალვა
  DTI (Department of Trade and Industry) დიდი ბრიტანეთის ვაჭრობისა და მრეწველობის დეპარტამენტი
  Duplicate of Policy პოლისის დუბლიკატი
  E.A.W.N. (Expect as Other Wise Noned) დათქმული შემთხვევების გარდა
  E.C.G.D. (Export Credits Guarantee Department) “საექსპორტო კრედიტების დეპარტამენტი (დიდ ბრიტანეთი)”
  Earned Premium პრემია გამომუშავებული
  Earthquake მიწისძვრა
  EC (European Community) ევროპის თანამეგობრობა
  ECG (Environmental Claim Group) “გარემოს დაბინძურებით გამოწვეული
  ზარალების ლიკვიდაციის ჯგუფი”
  Ecological Risks Insurance Policy დაზღვევა ეკოლოგიური რისკების
  Economy Speed ეკონომიური სიჩქარე
  Effective Data ეფექტური თარიღი
  Endorsement, Assignment ინდოსამენტი
  Endorser ინდოსანტი
  Endowment Insurance დაზღვევა დეპოზიტების
  Epidemic ეპიდემია
  Essential Elements რეკვიზიტები
  Excess of Loss გადაზღვევა ზარალის ექსცედენტის ბაზაზე
  Excess of Loss ზარალის ექსცედენტი
  Excise აქციზი
  Excluded Losses ზარალი, რომელიც არ ანაზღაურდება
  Exclusions, Clauses გამონაკლისები
  Expolision აფეთქება
  Export Loans Guarantee გარანტია საექსპორტო კრედიტების
  Extended Protest დამატებითი პროტესტი
  Extent of Interest ზომა, ოდენობა ინტერესის
  Extra Charge დამატებითი ხარჯები
  Extra Freight ექსტრა ფრახტი
  Extrapolation ექსტრაპოლაცია
  Extra-Premium ექსტრა პრემია
  Facultative Reinsurance გადაზღვევა ფაკულტატური
  Family Insurance საოჯახო დაზღვევა
  Fire ხანძარი
  First Risk Claim პირველი რისკის პრინცი პი
  Fixed Object უძრავი ობიექტი
  Flag of Convenience ხელსაყრელი დროშა
  Flood, Inundation წყალდიდობა
  Follow the Leader ლიდერის გაყოლა
  Force Majeure ფორს-მაჟორი
  Force Majeure, Act of God დაუძლეველი ძალა
  Foreign Jurisdiction იურისდიქცია სხვა ქვეყნის
  Forwarding Agent ექსპედიტორი
  Freight ფრახტი
  Freight at Risk ფრახტის რისკი
  Freight Indexes ფრახტის ინდექსი
  Freight Insurance დაზღვევა ფრახტის
  Freight Ton ფრახტის ტონაჟი
  Freight Unit ფრახტის ერთეული
  Fronting ფრონტირება
  Fronting Company ფრონტინგ კომპანია
  Full Interest ინტერესი სრული, მთლიანი
  General Arab Insurance Federation არაბეთის დაზღვევის გენერალური ფედერაცია
  General Avarage Adjustment დისპაშა
  General Avarege Guarantee გარანტია საერთო ავარიისას
  General Average საერთო ავარია
  General Average Loss ზარალი საერთო ავარიის
  General Cargo გენერალური ტვირთი
  General Policy გენერალური პოლისი
  Germanisher Lloyd ლოიდსი გერმანული
  Gold Clause ოქროს დათქმა
  Goodwill გუდვილი
  Green Card მწვანე ბარათი
  Gross Line ბრუტო წილი
  Gross Premium ბრუტო პრემია
  Gross Rate ბრუტო განაკვეთი
  Guarantee გარანტია
  Hague Rules ჰააგის წესები
  Handling Symbols მარკირება
  Health Insurance დაზღვევა ავადმყოფობისაგან
  Health Insurance სამედიცინო დაზღვევა
  Heavy Shower წვიმა კოკისპირული
  Hedging ჰიბრიდული პოლისი
  Hellenic Register of Shipping ბერძნული საკლასიფიკაციო საზოგადოება
  Holding Company ჰოლდინგი
  Household Insurance დაზღვევა საოჯახო ქონების
  Hurricane ქარიშხალი ძლიერი
  IIC (Institute of Insurance Consultants) სადაზღვევო კონსულტანტების ინსტიტუტი
  ILU (Institute of London Underwriters) ლონდონის ანდერაიტერთა ინსტიტუტი
  IMCO (International Maritime Consultative Organization) ზღვაოსნობის საკითხების საერთაშორისო საკონსულტაციო ორგანიზაცია
  Implied Condition ნაგულისხმევი პირობები
  Implied Warranty ნაგულისხმევი გარანტია
  in (income) შემოსავალი
  In Fort ხელშეკრულების პირობებს
  In Profit დამზღვევის მონაწილეობა მზღვეველის მოგებაში
  Inc (Incorporated) სააქციო, რეგისტრირებული, როგორც კორპორაცია
  Ince (Insurance) დაზღვევა
  Income Norm შემოსავლიანობის ნორმა
  Indemnification of Claim ანაზღაურება ზარალის
  Indexation ინდექსაცია
  Inducement სტიმული
  Industrial Life Insurance სიცოცხლის ინდუსტრიული დაზღვევა
  Inherent Vice შინაგანი ნაკლი
  Insired Bill of Lading კონოსამენტი დაზღვეული
  Insurance დაზღვევა
  Insurance Activity სადაზღვევო საქმიანობა
  Insurance Dokumentation, Insurance Form სადაზღვევო დოკუმენტაცია
  Insurance Event სადაზღვევო მოვლენა
  Insurance Free შენატანი სადაზღვევო
  Insurance Indemnity სადაზღვევო ანაზღაურება
  Insurance Statistics სტატისტიკა დაზღვევის
  Insurance Supervision დაზღვევის ზედამხედველობა
  Insurance Tariff ტარიფი სადაზღვევო
  Insurance Territory ტერიტორია დაზღვევის
  Insurance Value, Value of Risk სადაზღვევო ღირებულება
  Insuranse Reserve რეზერვი სადაზღვევო
  Insured დაზღვეული
  Insured, Policyholder დამზღვევი
  Insured’s Fault ბრალეულობა დამზღვევის
  Insurer, Underwriter მზღვეველი
  Insurer’s Interest ინტერესი მზღვეველის
  Intellectual Property ინტელექტუალური საკუთრება
  Interest ინტერესი
  inv (Invoice) ანგარიშ-ფაქტურა
  Invoice ანგარიშ-ფაქტურა
  IOB (Insurance Ombudsman Bureau) სახელმწიფო ორგანიზაციებთან წამოჭრილი სადაზღვევო პრობლემების განხილვის (ომბუცმენის) ბიურო
  ISF (International Shipping Federation) გემთმფლობელების საერთაშორისო ფედერაცია
  IWW (Inland Waterways) შიდა საწყლოსნო გზები
  Jnt Stk (Joint stock) სააქციო კაპიტალი
  Join-Stock Insurance Company სააქციო სადაზღვევო საზოგადოება
  Joint Cargo Survey ერთობლივი დათვალიერება ტვირთის
  Jurisdiction იურისდიქცია
  Jurisdiction Over Disputes განსჯადობა დავის
  Knock for Knock გაქვითვის პრინცი პი შეჯახებისას
  L.d.d. (Loss during discharge) გადმოტვირთვის დროს მიყენებული ზარალი
  L/A (Letter of authority) მინდობილობა
  L/Def (Latent defect) დაფარული დეფექტი
  L/U (Leading Underwriter) წამყვანი ანდერაიტერი
  LACC (Lloyd’s Aviation Claims Center) ლოიდსის' საავიაციო ზარალების ცენტრი LADR (Life Assurance Premium Relief) სიცოცხლის დაზღვევის პრემიის შეღავათიანი გადახდა Landslide მეწყერი LATF (Lloyd’s American Trust Fund) ამერიკაშილოიდსის’ სადაზღვევო ოპერაციების უზრუნველყოფის ცენტრი
  LAUA (Lloyd’s Aviation Underwriters Association) ლოიდსის' საავიაციო მზღვეველთა ასოციაცია LAUTRO (Life Assurance and Unit Regulatory Organization) სიცოცხლის დაზღვევისა და საინვესტიციო სატრასტო ფონდის მართვის ორგანიზაცია LCA (Lloyd’s Central Accounting)ლოიდსის’ ცენტრალური ბუღალტერია
  LCTF (Lloyd’s Canadian Trust Fund) კანადაში `ლოიდსის’ სადაზღვევო ოპე რაციების უზრუნველყოფის ფონდი
  Leading ლიდერი
  Leading Underwriter ანდერაიტერი წამყვანი
  Leagale Expenses იურიდიული ხარჯები
  Leakage გაჟონვა
  Legal Liability სამოქალაქო პასუხისმგებლობა
  Liability Insurance დაზღვევა სამოქალაქო პასუხისმგებლობის
  Liability Insurance პასუხისმგებლობის დაზღვევა
  Liading Underwriter Agreement შეთანხმება ლიდერის შესახებ
  LIBC (Lloyd’s Insurance Brokers Committee) ლოიდსის' სადაზღვევო ბროკერების კომიტეტი License ლიცენზია სადაზღვევო საქმიანობის Lien ქონების დაკავება Life Assurance დაზღვევა სიცოცხლის Light Frosts ყინვა Lightning მეხის დაცემა Limit of Coverage ლიმიტი სადაზღვევო ანაზღაურების Limit of Indemnity ლიმიტი მზღვეველის პასუხისმგებლობის Limit of Insurance ლიმიტი დაზღვევის Limitation of Action Prescription სასარჩელო ვადა Limited Market შეზღუდული ბაზარი Limited, LTD ლიმიტედი LIMNET (London Insurance Market Network) ლონდონის სადაზღვევო ბაზრის ქსელი Lloyd’s ლოიდსი Lloyd’s Agents ლოიდსის აგენტი Lloyd’s Arbitration Agreement ლოიდსის საარბიტრაჟო შეთანხმება Lloyd’s Register of Shipping ლოიდსის საზღვაო რეესტრი Lloyd’s Syndicate ლოიდსის სინდიკატი LMUA (Lloyd’s Motor Underwriters’ Association)ლოიდსის’ ავტომობილების მზღვეველთა ასოციაცია
  LOMA (Life Office Management Association) სიცოცხლის დაზღვევის მენეჯმენტის ასოციაცია (აშშ)
  Long Term გრძელვადიანი დაზღვევა
  Long Ton ტონა გრძელი, ინგლისური
  Loss of Profits Policy დაზღვევა მოგების დაკარგვისაგან
  Loss Ratio ზარალიანობა
  LPSO (Lloyd’s Policy Signing Office) ლოიდსის~ პოლისების გამოწერის განყოფილება LSSD (Lloyd’s Syndicates’ Survey Department Ltd)ლოიდსის’ დეპარტამენტი, რომელიც აერთიანებს ავარიულ კომისართა სინდიკატებს
  LTA (Long Term Agreement) გრძელვადიანი შეთანხმება
  Ltd. (Limited) შეზღუდული პასუხისმგებლობა
  LUA (Lloyd’s Underwriting Association) ლოიდსის' ანდერაიტერთა ასოციაცია LUNCO (Lloyd’s Underwriters’ Non-Marine Claims Office)ლოიდსის’ ანდერაიტერთა არასაზღვაო დაზღვევის ზარალების განხილვის განყოფილება
  M.S. (Merchant Shipping) სავაჭრო გემი
  Macroeconomic Indicators მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები
  MAD (Minimum and Deposit) მინიმუმი და დეპოზიტი
  Manifes მანიფესტი
  Marine Insurance დაზღვევა საზღვაო რისკების
  Marine Insurance Act კანონი საზღვაო დაზღვევის შესახებ
  Market Capacity, Portfolio სადაზღვევო ველი
  MAT (Marine, Aviation and Transport) საზღვაო, საავიაციო და სატრანსპორტო დაზღვევა
  Material Circumstance მატერიალური გარემოება
  Mathematical Reserve რეზერვი მათემატიკური
  Maxsimum მაქსიმუმი
  Memorandum მემორანდუმი
  MIB (Motor Insurers’ Bureau) ავტოტრანსპორტის მზღვეველთა ბიურო
  Minimizing Loss ზარალის შემცირება
  Minimum Premium პრემია მინიმალური
  MIP (Marine Insurance Policy) საზღვაო დაზღვევის პოლისი
  Misconduct არასწორი მოპყრობა
  Missing Ship უგზო-უკვლოდ დაკარგვა გემის
  Mix of Cargo ტვირთების არევა
  Mixed Policy პოლისი შერეული
  Mortality სიკვდილიანობა
  Mortality Tabel სიკვდილიანობის ცხრილი
  Mortgager კრედიტორი, მეგირავნე
  Motor Third Party Liability Insurance დაზღვევა ავტოტრანსპორტის მფლობელთა სამოქალაქო პასუხისმგებლობის
  Multi Packed ერთიანი შეფუთვა
  Multilation, Severe Injury ზარალიანობა სადაზღვევო თანხის
  mut (mutual) ურთიერთ
  Mutual Cancellation პოლისის ანულირება ურთიერთშეთანხმებით
  Mutual Insurance ურთიერთდაზღვევა
  N.S.F (Not Sufficient Funds) არ არის უზრუნველყოფილი ფულადი დაფარვით
  NAIB (National Association of Insurance Brokers) სადაზღვევო ბროკერთა ეროვნული ასოციაცია
  National Treatment ეროვნული რეჟიმი
  Nationality of Vessel გემის ეროვნული მიკერძოება
  Natural Catastrophe სტიქიური უბედურება
  Natural Loss of Goods ბუნებრივი დანაკლისი
 • Negligence of Broker დაუდევრობა ბროკერის
  Net Absolutely ნეტო აბსოლუტური
  Net Line ნეტო დაკავება
  Net Premium ნეტო პრემია
  Net Rate ნეტო განაკვეთი
  Net Value ნეტო ღირებულება
  Nippon Koiji Kyokou ნი პონ კოიჯი კიოკოი
  NM (Non-Marine) არასაზღვაო დაზღვევა
  No cure, No pay არაა გადარჩენა, არაა გასამრჯელო
  Non-direct Risk რისკი ირიბი, არაპირდაპირი
  Non-forfait ნონ-ფორფაიტი
  Non-full Interest ინტერესი არასრული
  Nonproporcional Reinsurance გადაზღვევა არაპროპორციული
  Non-standart ნონ-სტანდარტი
  Norske Veritas ნორვეგიის ვერიტასი
  Notice ნოტისი, შეტყობინება
  Now-how ნოუ-ჰაუ
  NPI (Net Premium Income) მოზიდული ნეტო პრემია
  nsurance Free სადაზღვევო ანაკრები
  Nuclear Perils დაზღვევა ატომური რისკების
  O. (Office) ოფისი
  O.C. (Open Cover) ღია პოლისი
  Objective Risk რისკი ობიექტური
  Obligatory Insurance სავალდებულო დაზღვევა
  Oc.B/L (Ocean Bill of Lading) საზღვაო კონოსამენტი
  OGP (Original Gross Premium) საწყისი ბრუტო-პრემია
  Open Charter ჩარტერი ღია
  OT (Old Terms) ძველი პირობები
  Outsider აუტსაიდერი
  Outstanding Loss ზარალი დაუმთავრებელი
  Owner’s Interest ინტერესი ქონების მფლობელის
  P.A. (Particular Average) კერძო ავარია
  P.D. (Port Dues) საპორტო მოსაკრებელი
  P.m (Premium) სადაზღვევო პრემია
  PA (Personal Accident) პირადი უბედური შემთხვევა
  Package ტარა
  PAN (Premium Advice Note) შეტყობინება პრემიის გადახდაზე
  Parcel Cargo ტვირთი პარცელური
  Parcel of Goods ტვირთის პარტია, პარცელი
  Part of Participation მონაწილეობის წილი
  Partial Interest ნაწილობრივი ინტერესი
  Partial Loss ზარალი ნაწილობრივი
  Partial Loss ნაწილობრივი ზარალი
  Partial Loss of Freight ფრახტის ნაწილობრივი დაკარგვა
  Partial Loss of Goods ნაწილობრივი ზარალი ტვირთზე
  Partial Loss of Ship ნაწილობრივი ზარალი გემზე
  Particular Avarage კერძო ავარია
  PD (Property Damage) დაზღვეული ქონების დაზიანება
  Penalities სანქცია
  Pension Insurance დაზღვევა საპენსიო
  Percentage of Depreciation პროცენტი გაუფასურების
  Permanent committee Of International Congress of Actuaries აქტუართა საერთაშორისო კონგრესის მუდმივმოქმედი კომიტეტი
  Personal Insurance პირადი დაზღვევა
  PHI (Permanent Health Insurance) ჯანმრთელობის პერმანენტული დაზღვევა
  PI (Premium Income) პრემიის მოზიდვა
  Pilferage წვრილმანი ქურდობა
  PLM (Probable Maximum Loss) მაქსიმალური შესაძლო ზარალი
  Policy პოლისი
  Policy Rules, Insurance Rules დაზღვევის წესები
  Policy Terms პოლისის პირობები
  Policyholder პოლისის მფლობელი
  Political Risks Insurance დაზღვევა პოლიტიკური რისკების
  Pool პული
  Portfolio Insurance პორტფელური დაზღვევა
  Portfolio of Risk პორტფელი სადაზღვევო
  Power of Attorney, Proxy მინდობილობა
  Ppty (Property) ქონება, საკუთრება
  Precedent პრეცედენტი
  Premium Income პრემია სადაზღვევო
  Premium Portfolio პორტფელი პრემიის
  Premium Reserve რეზერვი პრემიის
  Present Value Factor დისკონტირების მამრავლი
  Preventive Measures პრევენციული ღონისძიებები
  Priority პრიორიტეტი
  Pro Rata პრო რატა
  Probability of Loss ალბათობა სადაზღვევო შემთხვევის
  Professional Reinsurer პროფესიული გადამზღვეველი
  Profit Commission, Bonus ტანტემა, წილი გადამზღვეველის მოგებაში
  Profitability of Insurance რენტაბელობა დაზღვევის
  Property Insurance ქონების დაზღვევა
  Proportional Reinsurance გადაზღვევა პროპორციული
  Proposed Lead ლიდერი სავარაუდო
  Prosecution of a Voyage რეისის განხორციელება
  Protection and Indemnity Clubs ურთიერთდაზღვევის კლუბები
  Proximate Cause უშუალო მიზეზი
  Q.q. (Quantity) რაოდენობა, ოდენობა
  Q/s (Quota Share) ქვოტური გადაზღვევის ხელშეკრულება
  qtn (Quotation) ქვოტირება
  Quota in Insurance ქვოტა დაზღვევის
  Quota Share გადაზღვევა ქვოტური
  Quota Share Surplus გადაზღვევა კომბინირებული
  Quotation კოტირება
  Random Event შემთხვევითი მოვლენა
  Random Variable, Chance Vaziable შემთხვევითი სიდიდე
  Rate of Freight ფრახტის განაკვეთი
  Rates of Natural Loss ბუნებრივი დანაკლისის ნორმა
  Rating რეიტინგი
  RDC (Running Down Clause) მუხლი, რომელიც არეგულირებს დამზღვევსა და მზღვეველს შორის ურთიერთობებს დაზღვეული გემის სხვა გემთან შეჯახებით გამოწვეული ზარალის შემთხვევაში
  Realization of Risk რისკის რეალიზაცია
  Reasonable Cost of Repairs ზომიერი დანახარჯები შეკეთებისათვის
  Rebate რაბატი
  Recapitulation რეკაპიტულაცია
  Recovery რეგრესი
  Register Ton ტონა რეესტრის
  Registro Italiano იტალიის რეესტრი
  Reinstatement Clause აღდგენითი დათქმა
  Reinsurance გადაზღვევა
  Reinsurance Commission გადაზღვევის საკომისიო
  Reinsurance Cover გადაზღვევით ავტომატური უზრუნველყოფა
  Reinsurance Slip გადაზღვევის სლი პი
  Reinsurance Treaty გადაზღვევის ხელშეკრულება
  Reinsured გადაზღვევი
  Reinsurer გადამზღვეველი
  Reinvestition of Dividend რეინვესტირება დივიდენდების
  Repacking შეფუთვა ხელახალი
  Representation ინფორმაციის მიწოდება
  Required Premium რისკობრიობის პრემია
  Restoration Cost ღირებულება აღდგენითი
  Retention საკუთარი დაკავება
  Retiring from Line გამოსვლა დაზღვევიდან
  Retrocedent რეტროცედენტი
  Retrocession რეტროცესია
  Retrocession Treaty რეტროცესიული ხელშეკრულება
  Return of Premium პრემიის დაბრუნება
  Rider რაიდერი
  Right of Contribution კონტრიბუცია
  Risk რისკი
  Risk Management რისკ მენეჯმენტი
  Risk Situation რისკის მდგომარეობა
  Ritorno რიტორნო
  Robbery ძარცვა
  Rome Convention რომის კონვენცია
  RP (Return Premium) პრემიის დაბრუნება
  S.s (Series) სერია
  Salvage გადარჩენა ქონების
  Salvage Loss ზარალი გადარჩენილი ქონების რეალიზაციიდან
  Salvar გადამრჩენელი
  Salved Property გადარჩენილი ქონება
  Savings ანაბარი
  Scratching განაკაწრი
  Segmentation სეგმენტაცია
  Selection of Risks რისკების შერჩევა
  Self Insured თვითდაზღვევა
  Self-Insurer თვითმზღვეველი
  Seller’s Interest ინტერესი გამყიდველის
  Series სერია
  Settlement of Losses ზარალის ლიკვიდაცია
  Sg (Ships and goods) ტვირთისა და გემების დაზღვევის პოლისი
  Share აქცია
  Share Ceded in Reinsurance გადაზღვევის ქვოტა
  Share Certificate სერტიფიკატი აქციის
  Ship Insurance დაზღვევა გემების
  Ship Owner’s Interest ინტერესი გემთმფლობელის
  Shipowner (S/O) გემთმფლობელი
  Shipt (Shipment) გადატვირთვა
  Shomage შომაჟი
  Short Closing რისკის მცირე თანხაზე დახურვა
  Short Interest არასრული ინტერესი
  Short Term Insurance მოკლევადიანი დაზღვევა
  Short Ton ტონა მოკლე, ამერიკული
  Shrinkage, Evaporation გამოშრობა
  SI (Statutory Instrument) კანონმდებლობიდან გამომდინარე დოკუმენტი
  Simulation სიმულაცია
  Slip სლი პი
  Slogan სლოგანი
  Snowstorm ქარბუქი
  Social Security სოციალური უზრუნველყოფა
  Sociological Research სოციოლოგიური გამოკვლევა
  Solvency Level გადახდისუნარიანობის დონე
  Sp. shrs. (Special shares) დამატებითი ხარჯები
  Special Charges, Particular Charges ხარჯები სპეციალური
  Special Drawing Rights, SDR სესხის სპეციალური უფლებები
  Special Terms სპეციალური პირობები
  Specification სპეციფიკა
  Spin off სპინი
  Spontaneous Combustion თვითაალება
  Spreading the Risk რისკების დაყოფა, რისკების განაწილება
  Squall გრიგალი
  SRF (Special Reserve Fund) სპეციალური სარეზერვო ფონდი
  State Insurance სახელმწიფო დაზღვევა
  Stealing, Thieving ქურდობა
  Stevedore სტივიდორი
  Storm, Gale ქარიშხალი
  Storm, Gale შტორმი
  Storno სტორნო
  Strike გაფიცვა
  Subject Metter Insured ობიექტი დაზღვევის
  Subjective Risk რისკი სუბიექტური
  Subrogation სუბროგაცია
  Subrogation Form სუბროგაციის აქტი
  Substitute სუბსტიტუტი
  Substitute Cost ღირებულება საცვლელი
  Substituted Expenses შემცვლელი ხარჯები
  Succession უფლებამონაცვლეობა
  Successor უფლებამონაცვლე
  Suit, Claim, Action სარჩელი
  Sum Insured სადაზღვევო თანხა
  Superintendent სუპერინტენდენტი
  Supplementary Call შესატანი დამატებითი
  Suppose Loss ზარალი სავარაუდო
  Surplus ექსცედენტი
  Surplus Reinsurance გადაზღვევა ექსცედენტის ბაზაზე
  Survey Report ავარიული სერტიფიკატი
  Surveyor სურვეიერი
  Sweat Damage ტვირთის დაზიანება ტენით
  Table of Limits ლიმიტების ცხრილი
  TaD (Time and Distance Policy) პოლისი, რომელიც ძალაშია განსაზღვრუ ლი დროისა და ტერიტორიის ფარგლებში
  Tallyman ნაფიცი დამთვლელი
  TAR (Time All Risks) ყველა რისკისაგან დაზღვევა
  Tariff for Tare Carriage ტარიფი ტარის
  TBA (To be Agreed) ექვემდებარება შეთანხმებას
  Technical Reserve რეზერვი ტექნიკური
  Technical Risk რისკი ტექნიკური
  Tender Clause ტენდერის დათქმა
  Third Party მესამე მხარე
  Time Charter თაიმ ჩარტერი (დროითი ჩარტერი)
  TLO (Total Loss Only) დაზღვევა მხოლოდ მთლიანი განადგურებისაგან
  Ton ტონა
  Tornado, Sandstorm, Waterspout ქარბორბალა
  Total Loss დაღუპვა მთლიანი, სრული
  TP (Third Party) მესამე პირი
  Transaction გარიგება
  Trauma, Injury ტრავმა
  Triplicate ტრიპლიკანტი
  Tsunami ცუნამი
  Unconditional Deductible უპირობო ფრანშიზა
  Underinsurance არასრული დაზღვევა
  Underwriter ანდერაიტერი
  Underwriting ანდერაიტინგი
  Underwriting Practice ანდერაიტერული პრაქტიკა
  Unearned Premium პრემია გამოუმუშავებელი
  UNL (Ultimate Net Loss) საბოლოო ნეტო ზარალი
  Unpaid Premium პრემია გადაუხდელი
  Unvalued Policy არავალუტირებული პოლისი
  Valadity Date of Treaty ხელშეკრულების ძალაში შესვლა
  Validity Period ხელშეკრულებების მოქმედების ვადა
  Valued Policy ვალუტირებული პოლისი
  Voluntary Insurance ნებაყოფლობითი დაზღვევა
  Voyage Charter Party რეის ჩარტერი
  War Risk ომის რისკი
  War Risks Perils დაზღვევა სამხედრო რისკების
  Warrant ვარანტი
  Wrongful Deckaration შეცდომით დეკლარირება
  X/L (Excess of Loss) ზარალის ექსცედენტი
  YOA (Year of Account) სააღრიცხვო წელი
  York-Antwerp Rules იორკ-ანტვერპენის წესები

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s